Odpowiedź:
Przykłady poprawnych odpowiedzi: 

„Film dla kobiet (...) ciągle oznacza degradujące dzieła, w których się kocha, plotkuje i zmyśla”. 

Jest to opinia negatywna, na co wskazują zastosowane środki leksykalne, takie jak: degradujące, plotkuje, zmyśla – wyrazy nacechowane ujemnie. 

LUB 

„Film dla kobiet (...) ciągle oznacza degradujące dzieła, w których się kocha, plotkuje i zmyśla”. 

W zdaniu tym jest mowa o utrwalonym negatywnym wartościowaniu „filmów dla kobiet”, o czym świadczy użycie czasowników: degradować, plotkować i zmyślać, w których znaczeniach zawiera się ocena ujemna – obiektu, czynności i wytworów działań.
schemat punktacji
2 pkt – poprawne wypisanie zdania zawierającego opinię o „filmach dla kobiet” ORAZ ocena opinii (czy jest pozytywna, czy negatywna) wraz z uzasadnieniem odwołującym się do słownictwa użytego w zdaniu. 
1 pkt – poprawne wypisanie zdania zawierającego opinię o „filmach dla kobiet” BEZ oceny tej opinii (czy jest pozytywna, czy negatywna) LUB BEZ uzasadnienia odwołującego się do słownictwa użytego w zdaniu. 
0 pkt – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi.
Powrót do pytań