Wskazówka:
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (2 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).

Polecenie
Wyjaśnij, skąd się wziął pomysł zorganizowania zawodów w Waszej szkole.

Przykładowa realizacja
We decided to organize the championships after our teacher’s suggestion.

Komentarz
Rozwijając ten punkt polecenia możesz napisać, czyj to był pomysł, jakie wydarzenie was zainspirowało lub w jaki sposób dowiedzieliście się o podobnej imprezie.


Polecenie
Napisz, gdzie przeprowadzono zawody i co było ich główną atrakcją.

Przykładowa realizacja
The championships were in our school and I liked the teachers’ race best.

Komentarz
Aby rozwinąć tę część polecenia, odnieś się do obu jego części (1. gdzie były zawody; 2. co było główną atrakcją) i opisz przynajmniej jedną z nich bardziej szczegółowo.
Na przykład: zawody mogłyby się odbyć w hali sportowej, która jest poza szkołą, a główną atrakcją mógłby być występ klubu cheerleaderek z innej szkoły.
Inną możliwością rozwinięcia tego punktu może być zorganizowanie zawodów na świeżym powietrzu w atrakcyjnym punkcie miasta, a główną atrakcją zawodów może być mecz w strojach „retro”.


Polecenie
Wyraź swoją opinię na temat uczestników zawodów i uzasadnij ją.

Przykładowa realizacja
I liked all the sportsmen who took part in the contest.

Komentarz
Rozwijając tę część polecenia, możesz wyrazić swoją opinię zarówno o sportowcach, jak i widowni, która też brała udział w tym wydarzeniu. Uzasadniając opinię, można, na przykład, pochwalić pomysłowe stroje sportowców lub doping ze strony widowni.


Polecenie
Przedstaw, w jaki sposób wykorzystacie uzyskane fundusze.

Przykładowa realizacja
The money we got will go to a hospital.

Komentarz
Opisując wykorzystanie funduszy, możesz wspomnieć o szczegółach, pisząc nie tylko, kto dostanie pieniądze (np. klub, szpital, biblioteka), ale również, na co zostaną wydane (np. na sprzęt, książki, słodycze dla dzieci).
Powrót do pytań