Wskazówka:
Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, musisz wykorzystać zależność między liczbą moli a liczbą cząsteczek. Jeden mol dowolnej substancji o określonym wzorze cząsteczkowym zawiera liczbę cząsteczek równą liczbie Avogadra. Rozwiązując zadanie, należy więc odwołać się do definicji mola jako jednostki, zgodnie z którą mol jest to liczność materii układu, zawierającego tyle samo cząstek, ile atomów zawiera 0,012 kg izotopu węgla 12C . Trzeba też wiedzieć, że liczbę cząstek zawartą w jednym molu określa liczba Avogadra, wynosząca w zaokrągleniu 6,02⋅1023. Rozwiązując omawiane zadanie rachunkowe, pamiętaj, aby poprawnie zaokrąglić wynik końcowy i podać go z odpowiednią jednostką.
Powrót do pytań