Wskazówka:
Podstawą rozwiązania tego zadania jest możliwa do obliczenia różnica początkowej masy blaszki i masy blaszki po wyjęciu jej z roztworu. Wiemy, że przyczyną zmiany masy blaszki w czasie doświadczenia była reakcja chemiczna, której równanie zostało podane w opisie doświadczenia. Wynika z niego, że metalem, który wydzielił się na blaszce, była miedź, a metalem, który uległ roztworzeniu, czyli w formie jonów „przeszedł” do roztworu, był materiał blaszki, tzn. glin. Opis doświadczenia wskazuje także, że otrzymana w wyniku reakcji miedź nie wydzieliła się w postaci osadu, który gromadziłby się poza powierzchnią blaszki, ponieważ roztwór pozostał klarowny . Dzięki temu możemy stwierdzić, że różnica końcowej i początkowej masy blaszki Δm = mkońcowa − mpoczątkowa jest różnicą między masą wydzielonej miedzi i masą roztworzonego glinu: Δm = mCu − mAl , a ponieważ masa substancji jest iloczynem liczby moli i masy molowej tej substancji, różnicę masy blaszki można wyrazić równaniem:

Δm = nCuMCu − nAlMAl

Z równania reakcji wynika zaś, że stosunek liczby moli miedzi i glinu jest równy


W ten sposób otrzymujemy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, którymi są liczba moli miedzi i liczba moli glinu. Rozwiązując ten układ równań, otrzymujemy liczbę moli miedzi, dzięki czemu możemy obliczyć masę wydzielonej miedzi. Warto także zauważyć, że w przykładowym rozwiązaniu użyto wartości masy molowej miedzi i glinu z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (tak jak są one podane w zestawie Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki), ale można także użyć wartości zaokrąglonych do jedności, jak to się zwykle robi w przypadku obliczeń niewymagających bardzo dużej dokładności.
Powrót do pytań