Odpowiedź:
Przykłady poprawnej odpowiedzi

Mówca
– Darzy słuchaczy wielkim szacunkiem.
– Dba o zachowanie właściwych, konwencjonalnych form.
– Różnicuje odbiorców: laureatka, Kapituła i inni zaproszeni.
– Poprzez użycie przymiotników „czcigodna”, „szanowna” i „drodzy” nadaje wypowiedzi
emocjonalny ton (okazuje szacunek i serdeczność).
– Mówca wita słuchaczy, zachowując odpowiednią gradację.
Powrót do pytań