Wskazówka:
Zanalizuj każde z podanych zdań.

W czym przejawia się humor pierwszego zdania drugiego akapitu? Rozstrzygnij, czy wypowiedzenie to służy wyłącznie rozbawieniu słuchaczy. Zwróć uwagę na sformułowania: zmaganie się z materią sztuki, walka z tematem, nadać formę tematowi.

Co jest treścią całego akapitu drugiego? Rozstrzygnij słuszność drugiego zdania.
Przeczytaj laudację i znajdź w niej argumenty uzasadniające przyznanie nagrody Agnieszce Holland.
Szczególną uwagę zwróć na akapity drugi, trzeci i czwarty. Na tej podstawie rozstrzygnij słuszność trzeciego zdania.
Powrót do pytań