Wskazówka:
Przeczytaj uważnie zdanie, ustal jego treść oraz zanalizuj konstrukcję logiczną, zwracając uwagę na związki między kolejnymi częściami składowymi zdania. Pomocna w rozwiązaniu zadania może okazać się lektura całego akapitu.

Oprócz wskazanego sposobu wzmacniania wyrażanych treści (tu zamierzonych powtórzeń leksykalnych) tę funkcję pełnią niektóre wyrazy i wyrażenia, m.in.: niewątpliwie, z pewnością, wreszcie, przypuszczalnie, istotnie.
Powrót do pytań