zadania z fizyki, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

fizyka - Fizyka atomowa, jądrowa i kwantowa

dział: fizyka - poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4 5
1. Wykres przedstawia widmo promieniowania rentgenowskiego uzyskane z lampy rentgenowskiej. Pikom na wykresie odpowiadają przejścia elektronów pomiędzy poszczególnymi poziomami energetycznymi, co zaznaczono również na widmie liniowym atomu poniżej.
Źródło: http://ilf.if.pw.edu.p1/experiment/rentgen/page/2 [dostęp: 03.12.2014],
1.1. Zaznacz na osi OX wykresu widmo promieniowania rentgenowskiego ten fragment widma, który powstaje wyłącznie w wyniku hamowania elektronów w obszarze pola elektrycznego.
1.2. Oblicz długość fali emitowanej przez atom w czasie przejścia Kα1.
1.3. Uzupełnij zdanie, wstawiając w miejsca kropek odpowiednie słowa tak, aby uzyskać zdanie prawdziwe.
Promieniowanie charakterystyczne wykorzystuje się do badania składu pierwiastkowego badanego materiału w czasie analizy…………………………………………………………………… (widm atomowych / wyników z detektorów promieniowania / wyników ze spektrometru masowego / wyników z selektora prędkości).
2. W fotokomórce katodę wykonano z lantanu, dla którego praca wyjścia jest równa 3,5 eV. Na powierzchnię katody w próżni padają kwanty promieniowania elektromagnetycznego o energii 10 eV każdy. Załóżmy, że na powierzchnię metalu pada n fotonów.
2.1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Jeżeli na katodę wykonaną z lantanu będziemy kierować światło o krótszych niż poprzednio długościach fal, to maksymalna prędkość wybitych elektronów

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura ZARZĄDZANIE
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności