zadania z fizyki, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

fizyka - Termodynamika i własności materii

dział: fizyka - poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4 5
1. Stałą masę gazu poddano przemianom termodynamicznym 1 → 2 → 3, które przedstawiono na wykresie zależności ciśnienia gazu od jego objętości.
1.1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Wykresem prawidłowo przedstawiającym ten cykl przemian we współrzędnych zależności objętości od temperatury bezwzględnej jest wykres
1.2. Uzasadnij poniższe stwierdzenia.
I. W trakcie przemiany 2 → 3 gaz nie wykonał pracy, ponieważ …………………………..
II. W przemianie 1 → 2 energia wewnętrzna gazu zmniejszyła się ponieważ ……………… .
2. Obecnie obowiązującą jednostką ciepła jest dżul, często jednak nadal używa się w języku potocznym jednostki kaloria. Potocznie kalorie są „zjadane”, a kilokaloria oznacza tzw. wartość energetyczną, czyli ilość energii w danym produkcie, jaką organizm może przyswoić przez trawienie. Mówimy, że jeżeli temperaturę 1 kg wody zwiększymy od 14,5°C do 15,5°C, to do wody została dostarczona 1 kcal (kilokaloria) ciepła. Zależność pomiędzy dżulem i kalorią jest następująca 1cal = 4,1868J. Ciepło właściwe nie jest wielkością stałą, zależy bowiem od wielu czynników, m.in. ciśnienia, sposobu dostarczania ciepła do układu czy temperatury. Na wykresie zilustrowano zmianę ciepła właściwego wody w funkcji temperatury w stałym ciśnieniu równym 105Pa.
Źródło: R. Resnick, D. Halliday, Fizyka 1, Warszawa 1990, s. 547.

Na podstawie wykresu oblicz, ile ciepła należy dostarczyć do 2 kg wody, aby zwiększyć jej temperaturę od 34,5 ° C do 35,5 ° C. Wynik podaj w kaloriach. Oblicz, jak duży błąd względny popełnimy, jeżeli w obliczeniach przyjmiemy wartość ciepła właściwego podawaną w tablicach 4190 J/(kg*K)

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności