aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z fizyki Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej

Zadanie: 1 2 3 4
Zadanie 2. (0–7)
Spadająca kulka
Pionowo w dół rzucono metalową kulkę o masie 𝑚 = 0,250 kg. Na wysokości ℎ = 1,80 m ponad podłożem, w chwili 𝑡0 = 0, kulka osiągnęła prędkość o wartości v0 = 3,20 m/s. Licząc od wysokości ℎ, aż do podłoża, kulka spadała swobodnie i się nie obracała. Po upadku na twarde podłoże kulka odbiła się od niego, a czas oddziaływania (zderzenia) kulki z podłożem był równy Δt = 0,005 s. Podczas pierwszego zderzenia z podłożem kulka straciła 25% swojej energii mechanicznej.

Do analizy zjawiska przyjmij jego uproszczony model, w którym:
• pomiń opory powietrza podczas ruchu kulki;
• załóż, że siła Fr.png reakcji podłoża działająca na kulkę podczas zderzenia była stała;
• przyjmij do obliczeń wartość przyśpieszenia ziemskiego równą 9,81 m/s2.
Zadanie 2.1.
Na podstawie danych przedstawionych w opisie zadania 2. oblicz czas trwania ruchu kulki od chwili 𝒕𝟎 = 0 do chwili pierwszego uderzenia w podłoże.
Zadanie 2.2.
Wykaż, że wartość prędkości uzyskana przez kulkę tuż przed pierwszym uderzeniem w podłoże wynosi v1 ≈ 6,75 m/s.
Zadanie 2.3.
Oblicz wartość siły reakcji podłoża działającej na kulkę podczas zderzenia kulki z podłożem.

Wskazówka: możesz skorzystać z faktu, że wartość prędkości uzyskana przez kulkę tuż przed uderzeniem w podłoże wynosi v1 ≈ 6,75 m/s.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności