aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z historii - Nowożytność (XVI-XVIII)

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 4. (0–2)
Źródło 1. Tablica genealogiczna Jagiellonów [fragment]
Na podstawie: T. Jurek, E. Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 2013, s. 746.

Źródło 2. Fragmenty aktów prawnych
Fragment dokumentu A: [...] My [...], z Bożej łaski król polski, w. książę litewski [...], współczesnym i potomnym do wiadomości podajemy: [...] siostrzeńcowi Naszemu, Albrechtowi, margrabiemu brandenburskiemu i [...] jego prawowitym męskim potomkom nadajemy we wieczystą i niepodzielną inwestyturę [...] poniżej wymienione ziemie [...]. Ziemie [te] poprzedni mistrze w[ielcy] i tenże zakon mieli w swym posiadaniu, korzystali z nich i używali aż do ostatniej [...] wojny, na przyszłość zaś ma je Albrecht trzymać [...] jako wieczyste [...] lenno. Fragment dokumentu B: [...] Iż już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale jedna spolna Rzeczpospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. [...] A temu obojemu narodowi żeby już wiecznemi czasy jedna głowa, jeden pan i jeden król spolny rozkazował [...]. Fragment dokumentu C: [...] Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym walnym sejmie radomskim wraz ze wszystkimi Królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców, bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich [...].

Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów,oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 95, 101, 236
.
Zadanie 4.1.
Każdemu fragmentowi dokumentu ze źródła 2. przyporządkuj przedstawiciela dynastii Jagiellonów ze źródła 1., który był związany z jego wydaniem.

Fragment dokumentu A – .........................
Fragment dokumentu B – .........................
Fragment dokumentu C – .........................
Zadanie 4.2.
Który z przedstawicieli dynastii Jagiellonów zmarłych w XVI wieku, uwzględnionych w źródle 1., poniósł śmierć na polu bitwy? Podaj jego imię i przydomek.
.........................
.........................
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności