dlamaturzysty.info

język polski - przykładowe zadania na poziomie podstawowym

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zadanie 12.
Zadania do tekstu:

Krzysztof Piskorz
Internetowe memy – hieroglify XXI wieku

Memy internetowe to zjawisko stosunkowo młode. Rozpowszechniło się wraz z rozwojem portali społecznościowych oraz powstaniem serwisów umożliwiających umieszczanie treści, takich jak filmiki z YouTube, obrazki, pliki dźwiękowe [...]. Memy pozwalają na wyrażanie wielu emocji w jednym obrazie, [...] tworząc [...] hermetyczną grupę wiedzących, o co chodzi.

Według klasycznej definicji memu, którą stworzył brytyjski biolog ewolucyjny Richard Dawkins, mem jest kulturową jednostką transmisji lub imitacji. Samo słowo pochodzi od greckiego mimesis, czyli naśladownictwo. Jednocześnie Dawkins wskazał na analogię do genu: tak jak gen jest najmniejszą jednostką komunikacji w biologii, tak mem pełni tę rolę w kulturze. Memem może być dźwięk, obraz, utwór bądź jego fragment, zaś jego nośnikami jesteśmy my jako użytkownicy kultury. [...] W przeciwieństwie do genów, które przekazuje się z pokolenia na pokolenie (pionowo), memy potrafią się przenosić [...] w ramach tej samej generacji. Podczas zarażania kolejnych nosicieli może dojść do mutacji. [...]

Jak ma się ta teoria do memów internetowych? Brytyjska psycholog [...] Susan Blackmore [...] przyznaje, że termin mem został strywializowany przez popkulturę. [...]

Internetowy mem w definicji Mirosława Pęczaka, socjologa i dziennikarza „Polityki” to porcja informacji o niezidentyfikowanym pochodzeniu rozprzestrzeniająca się po sieci niczym wirus, w trakcie rozprzestrzeniania się pierwotna informacja może ulegać modyfikacjom wprowadzanym przez kolejnych użytkowników. Najważniejszą cechą memu jest jego zaraźliwość i pewnie dlatego potocznie memem nazywa się dziś niemal każdy krążący po internecie przekaz z kategorii „śmieszne” – śmiech, jak wiadomo, bywa zaraźliwy. Tak rozumiane memy stanowią prawdopodobnie najpopularniejszą formę twórczości własnej internautów, obok blogów i fotografii. [...]

Obiektem memu stała się na przykład [...] Hillary Clinton. Amerykańska sekretarz stanu została uwieczniona w ciemnych okularach przez fotografa magazynu „Time” na pokładzie wojskowego samolotu podczas sprawdzania telefonu komórkowego w październiku 2011 roku. W kwietniu 2012 roku powstał blog Texts from Hillary (Wiadomości od Hillary) kolekcjonujący zabawne historyjki obrazkowe z panią Clinton w roli głównej, np. podczas SMS-owania z prezydentem Obamą na temat rządzenia światem. Pierwszy post w ciągu dwóch dni doczekał się 9094 komentarzy. [...]

Memy mogą spełniać w sieci różnorakie funkcje. Bywają ilustracją emocji, ograniczając konieczność używania rozbudowanych wypowiedzi słownych, niekiedy wręcz zastępując je zupełnie. Same w sobie bywają komentarzem do zjawisk społecznych i kulturowych, piętnując je bądź afirmując. Można zatem wyrazić przypuszczenie, iż stanowią swoisty powrót do czasów pisma obrazkowego [...]. Mem internetowy jednak staje się pusty bez znajomości kontekstu. Użytkownicy memów używają specyficznego kodu, w którym [...] pod każdą formą kryje się ściśle przypisana treść. [...] Nieznajomość owego kodu uniemożliwia właściwe użycie memu. [...] Jego ostateczna forma jest wypadkową tematyki danego serwisu, języka stosowanego przez jego użytkowników, a także pierwotnego kontekstu zdjęcia czy rysunku, które zostały użyte jako obrazkowa podstawa memu. Nakłada to na odbiorcę obowiązek zaznajomienia się z tymi czynnikami.


Źródło: Krzysztof Piskorz, Internetowe memy – hieroglify XXI wieku, [w:] Współczesne media. Język mediów, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Lublin 2013, s. 225–237.
Zadanie 12.1.
Oceń informacje dotyczące treści artykułu Krzysztofa Piskorza.
Memy nie są nowym zjawiskiem w kulturze.
Mem internetowy i klasyczny pełnią funkcję kulturotwórczą.
Potoczne rozumienie memu nie ma nic wspólnego z jego definicją naukową.
Zadanie 12.2.
Uzupełnij podane niżej zdanie.

Zgodnie z tezą artykułu memy internetowe pełnią głównie funkcję
ponieważ
Zadanie 12.3.
Określ warunki skutecznej komunikacji w przypadku, gdy komunikatem jest mem internetowy. W tym celu uzupełnij poniższy schemat.
Zadanie 12.4.
Jaki element znaczenia realnego wyrazu mem akcentuje jego znaczenie etymologiczne?
Zadanie 12.5.
Odwołując się do podanego w tekście przykładu, uzasadnij twierdzenie Mirosława Pęczaka, że mem internetowy rozprzestrzenia się niczym wirus.
Zadanie 12.6.
Które z cech tekstu wymienionych poniżej są właściwe dla artykułu Krzysztofa Piskorza?
Uzupełnij wniosek dotyczący stylu funkcjonalnego.

Z analizy języka i kompozycji artykułu Memy internetowe – hieroglify XXI wieku wynika, że został on napisany stylem .
Zadanie 12.7.
Na podstawie ostatniego akapitu wyjaśnij, dlaczego memy internetowe zostały nazwane hieroglifami XXI wieku.
Zadanie 12.8.
Na podstawie tekstu Krzysztofa Piskorza przyporządkuj każdej z podanych części kompozycji właściwe funkcje.
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Zadanie 12.9.
Uzupełnij zdanie wybranymi sformułowaniami z rozwijanej listy.
Wyjaśnianie memu i memu internetowego przez analogię do genu czy wirusa ,
jednak .
Zadanie 12.10.
Na podstawie tekstu sformułuj argument, który potwierdzi opinię Susan Blackmore, że „mem” został strywializowany przez popkulturę.
Zadanie 12.11.
Z ostatniego akapitu zacytuj sformułowanie, które jest wyrazem ostrożności w formułowaniu wniosków.
Zadanie 12.12.
Wyjaśnij, czemu służy użycie przez Krzysztofa Piskorza metafory w tytule artykułu.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności