aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 13. (0–2)
Art. 131.

1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej. 

2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie: 
1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej, 
2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 
3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze, 
4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego, 
5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. 

3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.

4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu.


Źródło: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.


Na podstawie fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. i własnej wiedzy uzupełnij tabelę, dotyczącą trzykrotnego zastosowania art. 131. w podanym terminie. Nazwiska osób wybierz z listy: Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna, Bogdan Borusewicz.

Data wydarzenia

Funkcja osoby zastępującej głowę państwa

Imię i nazwisko osoby zastępującej głowę państwa

Numer ustępu art. 131 Konstytucji RP, do którego odwołano się w tym przypadku

8 lipca 2010 r.

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności