aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 10. (0–1)
Sądowa kontrola zgodności prawa z konstytucją we współczesnym świecie jest jedną z podstawowych gwarancji przestrzegania konstytucji. W Polsce zadanie to realizuje Trybunał Konstytucyjny. Podstawowym zadaniem Trybunału jest kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych, więc rozstrzyganie o tym, czy normy prawne niższego rzędu są zgodne z normami prawnymi wyższego rzędu, i w miarę potrzeby eliminowanie norm niezgodnych z systemem obowiązującego prawa. Wyłącznym punktem odniesienia dla tych rozstrzygnięć jest konstytucja. Podejmowane są one na tle sporu o hierarchiczną zgodność tego prawa i zapadają w procedurze typu sądowego. 

Sądy tworzą system organów powołanych do orzekania w sprawach indywidualnych i w pewien sposób podporządkowanych Sądowi Najwyższemu lub Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu pozostają poza systemem sądów, tworząc drugi, odrębny segment władzy sądowniczej. 

Na podstawie: www.trybunal.gov.pl

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

Źródło: Art. 10, Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.


Wybierz dwie nazwy zasad ustrojowych przedstawionych w źródłach.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności