aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tekst do zadań 19.–21.

Kodeks pracy [fragment] – stan prawny na dzień 31.12.2012 r.

Art. 180.
§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, […].
§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Art. 1821.
§ 1. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1, […].
§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Art. 1822.
§1. Przepisy art. 1821 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego dziecko:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 5,
2) w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Art. 1823.
§1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.
Zadanie 21. (0–1)
Rozstrzygnij, czy jest możliwe jednoczesne korzystanie przez matkę i ojca z urlopu związanego z rodzicielstwem. Uzasadnij odpowiedź.

Odpowiedź:
.........................

Uzasadnienie:
.........................
.........................
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności